خط مشی شرکت
۸۸۵۵۸۰۶۵ - ۸۸۵۵۸۰۶۱

 

•    افزایش توانمندی شرکت و توسعه دانش فنی
•    توسعه خدمات و سطح درآمد شرکت
•    پیشگیری از حوادث و مخابرات ایمنی و بهدشت حرفه ای و کاهش و حذف جنبه های سوء زیست محیطی
•    بهبود مداوم و اثر بخشی عملکرد کیفی،زیست محیطی،ایمنی و بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.